ooooooooooo
ooooooooooo
ooooooooooo
ooooooooooo
ooooooooooo

INFO/PM | 7-MILA 2024

Klicka på knappen nedan för att komma till alla startplatser!


***OBSERVERA ATT STARTPLATS OCH STARTTID FÖR ÄR ÄNDRAD FRÅN VINDELN TILL VINDEL-ÅNÄSET***

FÖLJ DENNA LÄNK FÖR MER INFO!


Svenska

Nummerlappar hämtas tidigast 07:00 från Fritidscentrum. 

Gemensam start 76 km är klockan 09:00 från startområdet vid Fritidscentrum.


Klasser
76 KM - Vindeln
H/D 19 Tävling Nordisk
Dame/Herrar motion
Stafett-Mila 5 sträckor

42 KM - Botsmark
H17/D17 Tävling Nordisk
Damer/Herrar motion
Damer/Herrar motion utan tid

24 KM - Åkullsjön
Damer/Herrar motion
Damer/Herrar motion utan tid

14 KM - Överklinten
Damer/Herrar motion
Damer/Herrar motion utan tid  

Stafett-Mila 5 Åkare
Information finns under 7-Mila Stafett.

Stafett-Mila 3 Åkare
Information finns under 7-Mila Stafett.

Anmälningsavgifter

Anmälningsavgifter betalas och regleras via raceids hemsida under den tävling du vill delta i.

Efteranmälan kan göras senast 30 minuter före start på plats eller via raceids anmälningssida. Det går inte efteranmäla sig till stafett!

OBS: Glöm ej att ange namn och klubb.

Avgiften inkluderar:
Transport av kläder, valla tips om så önskas vid tre stationer, mat och dryck vid totalt 10 kontroller, dusch vid målet. Mat serveras efter målgång.

OBS: Att häfta, limma eller tejpa fast mat, bars, geler eller dylikt som orsakar skada på nummervästen kan debiteras åkaren till en kostnad av upp till 300 kr, detta gäller åkare i alla klasser oavsett sträcka

Dryckeskontroller finns var 5:e-6:e km från Vindel Ånäset och vidare. Vid de större kontrollerna finns även förtäring.

Efter målgång erhåller åkaren dryck i målområdet.


Sportdrycken är sponsrad av UMARA.

Bussar:
Buss avgår 06:30 från badhuset i Robertsfors till starten i Vindel-Ånäset. Det ges även möjlighet att stanna av på andra startplatser efter vägen. OBS! Medtag 150 kr.

Buss avgår från badhuset till startområdet i Vindeln efter färdig tävling kl 17:00. OBS! Medtag 150 kr.

Överdragskläder fraktas från respektive startplats till målet.

Priser
Samtliga åkare som fullföljer tävlingen erhåller plakett.
Utlottning av priser i motionsklasserna på föranmälda. Prisutdelning i målområdet sker 30-40 minuter efter målgång för pristagare i tävlingsklass.
Resultaten kommer att finnas på hemsidan.

H/D 19 76 KM
1a - 8000 kr
2a - 4000 kr
3a - 2000 kr

H/D 17 42 km
1a - 3000 kr
2a - 1500 kr
3a - 750 kr

Spurtpris i H/D19 76 km Botsmark 1000: - förvarning 200 meter, 50 meter före spurtpriset.

Spurtpris i H/D 17 42 km Överklinten 500: - förvarning vid 200 meter och 50 meter före spurtpriset.

Nummerlapp och chip efter målgång
Nummerlapp och chip lämnas till personal efter målgång, borttappat chip debiteras 750 kr, borttappad nummerlapp 300 kr. 

Mat efter målgång
Serveras i skolmatsalen vid målområdet mot uppvisande av 7-mila plaketten.

Kläder efter målgång
Uthämtning av persedlar/kläder finns skyltat från målgång.

Duschar
Duschar finns angränsande till målet på badhuset.

Avbryta tävlingen
Åkare som brutit tävlingen ska anmäla detta vid närmaste passerad kontroll snarast. Ej återlämnad nummerlapp debiteras 100 kr som faktureras tillhörande klubb. Ej återlämnat chip debiteras med 750 kr som faktureras tillhörande klubb.

Reptider
Rep dras kl 15:15 i Åkullsjön 24 km från målgång, tävlande som inte lämnat kontrollen måste avbryta tävlingen där.

Rep dras kl 17:00 i Överklinten 14 km från målgång, tävlande som inte lämnat kontrollen måste avbryta tävlingen där.

Vid frågor mejla sjumilask@gmail.com

Välkomna och lycka till i spåret!

English

Number bibs can be collected earliest 07:00 from the Leisure Centre.

Mass start 76 km is at 09:00 am from the starting area at the Leisure Centre.  

Classes
76 KM - Vindeln
H/W 19 Nordic Competition
Women/Men exercise.
Relay Mila 5 legs.

42 KM - Botsmark
H17/W17 Nordic Competition
Women/Men exercise
Women/Men exercise without time

24 KM - Åkullsjön
Women/Men exercise
Women/Men exercise without time

14 KM - Överklinten
Women/Men exercise
Women/Men exercise without time  

Relay Mila 5 Skiiers
You can find more information under 7-Mila Stafett.

Relay Mila 3 Skiiers
You can find more information under 7-Mila Stafett.

Registration fees
Registration fees are paid and regulated on raceid's homepage under the current event and information is updated there.

Late registration can be done the latest 30 minutes before start at starting location or through raceids registration page. You can't make a late registration for relay mila!

NOTE: Do not forget to state the name and club when signing on to the competetion.

The starting fee includes:
Transport of clothes, wax tip if desired at three stations, food and drink at a total of 10 controls, shower at the goal. Food is served after you reach the finish.

NOTE: If you attach or tape food, bars, gels or such that causes damage on the number bib you might be fined up to 300 SEK for the damage, this includes all classes.

There will be liquid stations every 5-6 km from Vindel Ånäset and onward. At the bigger start areas there will also be food available. After finish there will be liquid by the finish line.

Energydrink is sponsored by UMARA.

Bus transport:

The bus departs at 06:30 from the swimming pool in Robertsfors to the starting point in Vindel-Ånäset. There is also an opportunity to stop at other starting locations along the way. NOTE! Bring 150 SEK.

The bus departs from the swimming pool to the starting area in Vindeln after the race is finished at 17:00. NOTE! Bring 150 SEK.

Outerwear will be transported from each starting point to the finish line.

Prices!

All the riders who complete the race recieves plaque. Give away prizes will be raffled in exercise classes on the preregistered. Award ceremony is held at the finish area 30-40 minutes after finishing and results will be available on the website.

M/W 19 76 km
1a - 8000 kr
2a - 4000 kr
3a - 2000 kr

M/W 17 42 km
1a - 3000 kr
2a - 1500 kr
3a - 750 kr

Spurtprice in M/W 19 76 km in Botsmark 1000:- - prewarning 200 metre and 50 metre before the spurtprice.

Spurtprice in M/W 17 42 km in Överklinten 500:- - prewarning 200 metre and 50 metre before the spurtprice. 

Numberbibs and chip after finish
Leave your numberbib and chip to 7-mila personell after finish. Lost chip will be fined with 750 SEK and numberbibs 300 SEK.

Food after finish
Will be served at the schools dining quarter when you show the 7-mila plaque.

Clothes after finish:
Follow the signs to get parcels/clothes after finish.

Showers
Hot showers is at the bathinghouse close to the finish. 

Canceling the contest!
Riders who choose to cancel the competition during the race must notify the nearest passed inspection as soon as possible. Remember to return you bib or you will be charged 100 SEK or 10 EURO. Non-returned chip will be charged with 750 SEK or 75 EURO.

Timelimit! 
A rope will be drawn over the ski track at 15:15 in Åkullsjön 24 km from the finish, competitors who have not left the control must cancel the race there. Rope will be drawn over the ski track at 17:00 in Överklinten 14 km from the finish, competitors who have not left the control must cancel the race there.

Travel and accomodation:
Look for the "Boende / Resa" on the top menu for more information about accomodations and travels.

For further questions e-mail sjumilask@gmail.com.

Welcome and good luck to all the skiiers.